1. ویدئوی ثبت نام در کارگاه ها
برای شرکت در کارگاه ها توجه به چند نکته، ضروری است.