دکتر اسدالله یاوری

استادیار/رشته تحصیلی: حقوق

دبیر کمیته علمی همایش

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی


اسامی اعضای کمیته علمی همایش

دکتر ابراهیم بیگ زاده

استاد/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جلیل مالکی

استادیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر جعفر کوشا

دانشیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر منصور امینی

دانشیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر امیرحسین نیازپور

استادیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بیژن عباسی

دانشیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر مجتبی اشراقی آرایی

دانشیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر مرتضی شهبازی نیا

استاد/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمیدرضا علومی یزدی

دانشیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسنعلی موذن زادگان

دانشیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سید مجتبی واعظی

دانشیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر بهشید ارفع نیا

دانشیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر عیسی امینی

استادیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر عباس پورهاشمی

استادیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر کارن روحانی

استادیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر نسرین مهرا

دانشیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی هادی

استادیار/رشته تحصیلی: حقوق

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه قوه قضاییه

Dr. Gerhard dannemann

University professor/رشته تحصیلی: Law

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمیHumboldt University of Berlin

Dr. Oliver lepsius

University professor/رشته تحصیلی: Law

عضو کمیته علمی

عضو هیات علمی دانشگاه University of Bayreuth