دکتر جلیل مالکی

رییس همایش و عضو شورای سیاست گذاری

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


اسامی اعضای شورای سیاست گذاری همایش؛ به ترتیب حروف الفبا

دکتر فتاح احمدی

عضو شورای سیاست‌گذاری

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر بهشید ارفع نیا

عضو شورای سیاست‌گذاری

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر داریوش اشرافی

عضو شورای سیاست‌گذاری

وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

دکتر ابراهیم بیگ زاده

عضو شورای سیاست‌گذاری

رییس دانشکده حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر امین پاشاامیری

عضو شورای سیاست‌گذاری

دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (دبیر اجرایی همایش)

دکتر محمود حبیبی

عضو شورای سیاست‌گذاری

/ نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر کارن روحانی

عضو شورای سیاست‌گذاری

نائب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر میترا ضرابی

عضو شورای سیاست‌گذاری

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

دکتر حمیدرضا علومی یزدی

عضو شورای سیاست‌گذاری

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر جعفر کوشا

عضو شورای سیاست‌گذاری

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محسن محبی

عضو شورای سیاست‌گذاری

حقوقدان بین المللی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر نسرین مهرا

عضو شورای سیاست‌گذاری

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حجت الاسلام دکتر مهدی هادی

عضو شورای سیاست‌گذاری

رییس پژوهشگاه قوه قضائیه

دکتر اسداله یاوری

عضو شورای سیاست‌گذاری

معاون پژوهشی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (دبیر علمی همایش)