با همکاری

 

 

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران

پژوهشگاه قوه قضائیه

پژوهشگاه قوه قضائیه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری

معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

انجمن علمی حقوق اساسی ایران

انجمن علمی حقوق اساسی ایران