اطلاعات تماس

راه های ارتباط با همایش بین المللی استانداردهای حرفه وکالت

آدرس دبیرخانه همایش

تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ٣، کانون وکلای دادگستری مرکز، اتاق شماره 14   کدپستی: ١٥١٤٩٣٤٤١١ صندوق پستی: ٣١٤٦-١٥٨٧

 

آدرس محل برگزاری همایش

تهران، مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.