اطلاعات تماس

راه های ارتباط با همایش بین المللی استانداردهای حرفه وکالت

آدرس دبیرخانه همایش

تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ٣، کانون وکلای دادگستری مرکز، اتاق شماره 14   کدپستی: ١٥١٤٩٣٤٤١١ صندوق پستی: ٣١٤٦-١٥٨٧

 

آدرس محل برگزاری همایش

تهران، مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 

Refresh Code