اسامی اعضای کارگروه هماهنگی همایش؛ به ترتیب حروف الفبا
دکتر امین پاشاامیری
دکتر کارن روحانی
دکتر امید طاهری
خانم مریم فراهانی
دکتر اسداله یاوری