کمیته علمی
دکتر یاوری
دبیر کمیته علمی
پست الکترونیکی: yavariamir [at] hotmail.com
دکتر امین پاشاامیری
دبیر اجرایی
پست الکترونیکی: pasha_law [at] yahoo.com
علی ایران نژاد
پست الکترونیکی: ali.irannejad60 [at] gmail.com
شورای سیاستگذاری
جلیل مالکی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز. هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی:
جعفر کوشا
ئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران/هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی:
کارن روحانی
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز/ عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی:
ابراهیم بیگ زاده
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی:
اسدالله یاوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی/ رئیس کمیته علمی همایش
پست الکترونیکی:
حمیدرضا علومی یزدی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی:
کمیته کارگاه ها
امید طاهری
مسئول کمیته کارگاه ها
پست الکترونیکی: